تبلیغات
سنگر بصیرت - لباس شخصی هایی كه دریایی از آب را بر آتش آشوب ما ریختند
سنگر بصیرت
بصیرت خود را افزایش دهید

«طبیعی است هر نافرمانی مدنی همراه با تلفات است ولی ما بدون اینكه به نتیجه ای برسیم هم تلفات دادیم، هم سركوب شدیم و هم سركوفت خوردیم. این بازی دو سر باخت برای اپوزیسیون بود.»
این تحلیل را پایگاه گویانیوز منتشر كرد و با حمله به اصلاح طلبان نوشت: خاتمی و همراهانش 8 سال قدرت را در دولت و مجلس در دست داشتند و در آخر دو دستی مناصب را تقدیم كردند. آنچه سر اپوزیسیون آمد نتیجه بی تدبیری و بی جرئتی اصلاح طلبان بود.
این رسانه ضد انقلابی حماسه 9 دی 1388 را به «دریایی از آب كه بر آتش ریخته شد» تشبیه كرد و نوشت: اصلاح طلبان نتوانستند میخ قدرت خود را در 18 تیر ماه 1378 محكم بر زمین نظام بكوبند. تنها حركت شبیه به هجدهم تیر ماه سال 78 را در عاشورای 88 شاهد بودیم كه آن هم نهایتاً با «حیدر، حیدر» گفتن لباس شخصی ها جمع شد و دریایی از آب بر این آتش تازه شعله گرفته، ریخته شد.
روزهای دیگر و اعتراض های مقطعی دیگر كه اصلاً نیازی به اشاره ندارند. ما باید به طور منظم بی نظمی ایجاد می كردیم.
نویسنده گویانیوز مجدداً با بی كفایت توصیف كردن اصلاح طلبان می نویسد: گزینه های تكراری، مظلوم نمایی چندش آور و گیر كردن بین شركت كردن یا نكردن در انتخابات مجلس تمام حركتی است كه از آنها شاهد بودیم و هستیم. آیا واقعاً عقل هیچ كس به هیچ كاری نمی رسد؟ ما بچه بودیم، سركردگان و مدعیان سیاست كه بزرگ بودند. هم اكنون خاتمی یكی به نعل و یكی به میخ می زند.
گفتنی است گویانیوز در حالی مشی فتنه گران مدعی اصلاحات را چندش آور می خواند كه طی 8 ماهه فتنه و آشوب، با شدت و حدت تمام از آنان حمایت می كرد.
کیهان-3-5-1390طبقه بندی: سیاسی، 
برچسب ها: اصلاح طلبان، 9 دی، لباس شخصی ها، اپوزیسیون،
ارسال توسط مصطفی
آرشیو مطالب
پیشنهاد من
بحرین مظلوم
کانال بصیرت