تبلیغات
سنگر بصیرت - نظریه ی قرن!
سنگر بصیرت
بصیرت خود را افزایش دهید

فایل صوتی زیر، نظریه قرن لقب گرفته است. این نظریه توسط خانم زهرا رهنورد (همسر میر حسین موسوی) در خرداد88 و بعد از انتخابات در مصاحبه با شبکه معلوم الحال بی بی سی فارسی بیان شده است.
خانم رهنورد به عنوان یکی از 100 چهره ی روشنفکر برگزیده از دیدگاه مجله آمریکایی فارین پالسی در سال 2009 معرفی شده است.
خودتان قضاوت کنید...

دریافت کنید

با تشکر از http://biataberavim.blogfa.com

www.basiratnews.mihanblog.com
آرشیو مطالب
پیشنهاد من
بحرین مظلوم
کانال بصیرت